top of page
Děti si hrají venku

Podmínky užívání
internetových stránek

Společnost BH CAPITAL GROUP Holding, a.s., IČO: 094 58 581, se sídlem: Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2 – Nové Město, Česká republika, zapsaná pod spisovou značkou B 25637 v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Česká republika (dále jen jako „BHCG“) poskytuje za níže uvedených podmínek (dále jen jako „Podmínky“) internetové stránky dostupné na internetové doméně www.bhcgfoundation.cz, www.bhcgfoundation.com nebo (společně dále jen jako „Stránky“).

Než začnete Stránky užívat, seznamte se, prosím, s těmito Podmínkami.

Obsah stránek

Nadační fond BHCG prohlašuje, že disponuje veškerými právy, a to včetně práv duševního vlastnictví, nezbytnými k provozu těchto Stránek, a to zejména právy k jejich obsahu, včetně textů, grafického provedení, technických výkresů, grafiky, obrázků nebo snímků vystavených na Stránkách a rovněž autorských práv k výběru a způsobu uspořádání souborů nacházejících se na Stránkách („Obsah“).

Veškerý Obsah Stránek podléhá právní ochraně zejména podle zákona č. 121/2000 Sbírky zákonů České republiky, autorský zákon, v účinném znění, ale i dalších právních předpisů. Veřejnost není oprávněna užívat Obsah jinak, než výslovně povolují tyto Podmínky. Obsah je, pokud tyto Podmínky neurčí jinak, možné použít výhradně k osobním a nekomerčním účelům.

Část Obsahu Stránek určená zejména pro média, například logo Nadačního fondu BHCG může být nabízena veřejnosti ke stažení zdarma na základě individuálního uvážení Nadačního fondu BHCG po zaslání žádosti na e-mailovou adresu info@bhcgfoundation.cz, tím však není dotčeno následné užití takového obsahu. Umožní-li Nadační fond BHCG žadateli stažení části Obsahu ve smyslu předchozí věty, je žadatel povinen takovýto Obsah užít v souladu se stanovenými podmínkami, a nejsou-li pro daný případ výslovně určeny, pak podle těchto Podmínek.

Nadační fond BHCG výslovně uvádí, že veřejnosti je dovoleno užít v souvislosti s aktivitami Nadačního fondu BHCG neupravené a nepřetvořené Prezentační materiály v souladu s platnými právními předpisy České republiky, dobrými mravy a pro účely a způsobem, (i) který nebude poškozovat dobré jméno Nadačního fondu BHCG, jakož ani dobré jméno subjektů tvořících spolu s Nadačním fondem BHCG koncern dle § 74 zákona č. 90/2012 Sbírky zákonů České republiky, zákon o obchodních korporacích, v účinném znění (dále tento koncern jen jako „Uskupení“), a (ii) který nebude zasahovat do práv a právem chráněných zájmů Nadačního fondu BHCG, Uskupení a třetích stran – zejména osob vyobrazených na fotografiích.

Není dovoleno užití Obsahu a Prezentačních materiálů:

  • pro reklamní a propagační účely všeho druhu, včetně propagace politických stran či hnutí;

  • zařazením do materiálů agregujících obsah, který je způsobilý klamat nepravdivými informacemi, poškodit dobré jméno Nadačního fondu BHCG, Uskupení, či třetí strany – zejména osoby vyobrazené v Prezentačních materiálech, nebo může porušovat právní předpisy České republiky, ohrožovat dobré mravy nebo veřejný pořádek, a to včetně materiálů diskriminujících zejména na základě náboženství, rasy, pohlaví, či propagující násilí a jiné protiprávní jednání;

  • k prodeji třetím stranám;

  • k dalším úpravám a přetváření a případné další užití takových přetvořených a upravených Prezentačních materiálů a Obsahu.

Při užívání Stránek nesmíte narušovat provoz Stránek, užívat Stránky pro přenos poškozujících souborů nebo se pokoušet proniknout do případných neveřejných částí Stránek, přitom jste povinni respektovat práva duševního vlastnictví ke Stránkám a Obsahu Stránek.

Omezení odpovědnosti

Obsah Stránek má pouze informativní charakter a nepředstavuje žádnou formu poradenství, doporučení nebo ujednání ze strany Nadačního fondu BHCG a není zamýšlen tak, aby se o něj uživatelé opírali při realizaci (nebo naopak nerealizaci) jakýchkoliv konkrétních investic nebo jiných rozhodnutí.

Vzhledem k počtu zdrojů, z nichž Nadační fond BHCG Obsah získává, a k povaze elektronické distribuce prostřednictvím internetu, neposkytuje Nadační fond BHCG ohledně Stránek, Obsahu, softwaru nebo služeb, jež jsou k dispozici prostřednictvím Stránek (společně „Služby stránek“), žádné záruky za bezvadnost Obsahu. Služby Stránek jsou zejména poskytovány „jak stojí a leží“ a mohou obsahovat chyby.

V míře povolené právním řádem, Nadační fond BHCG tímto odmítá veškeré záruky, podmínky nebo povinnosti jakékoliv povahy, zejména záruky způsobilosti pro určitý účel, výslovné nebo zákonné záruky či záruky nebo povinnosti týkající se přesnosti, včasnosti a úplnosti Obsahu a Služeb stránek.

Odkazy a Příspěvky

Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami nebo dalšími subjekty z Uskupení („Stránky třetích stran“). Nadační fond BHCG nenese v mezích právního řádu odpovědnost za pravidla a postupy jiných subjektů ani za obsah a dostupnost propojených Stránek třetích stran a nemá zájem se stát účastníkem transakcí týkajících se zboží nebo služeb dostupných ze Stránek třetích stran a za takové transakce nenese jakýmkoliv způsobem odpovědnost.

Při návštěvě Stránek třetích stran byste se měli seznámit s jejich podmínkami užití a dodržovat je.

Část Stránek může obsahovat informace od třetích stran („Přispěvatelé“). Přispěvatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu materiálů předaných k zařazení do Stránek s právními předpisy. Za chyby nebo nepřesnosti v materiálech poskytnutých Přispěvateli nenese, v mezích právního řádu, Nadační fond BHCG odpovědnost. V případě zjištění, že se na stránkách nachází protiprávní obsah, je možné kontaktovat Nadační fond BHCG na emailové adrese uvedené níže.

Prohlášení o dostupnosti

Nadační fond BHCG prohlašuje, že cílem těchto Stránek je zajistit maximální dostupnost veškerého jejich obsahu a funkcí všem uživatelům internetu, přesto si však Nadační fond BHCG vyhrazuje právo omezit přístup k určitým informacím na Stránkách a umožnit jej pouze uživatelům splňujícím určitá kritéria, jež Nadační fond BHCG  případně na Stránkách uvede nebo která vyplývají z příslušných právních předpisů.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek a tyto Podmínky se, tam kde je to přípustné, řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, rozhodne, tam kde je to právně přípustné, věcně a místně příslušný soud v České republice v souladu s právním řádem České republiky.

Cookies

Na těchto stránkách mohou být užívány soubory cookies, které jsou ukládány do Vašeho zařízení. Pro více informací o souborech cookies navštivte sekci Cookies Policy.

Kontakt na BHCG

V případě, že zjistíte, že se na Stránkách nachází obsah, který je svou povahou protiprávní, nebo zasahuje do cizích práv, nebo máte zájem o informace ohledně Stránek, popřípadě máte zájem o nové publikování nebo redistribuování Obsahu, kontaktujte, prosím, Nadační fond BHCG na adrese info@bhcgfoundation.cz.

Závěrečná ustanovení

Shledá-li příslušný orgán veřejné moci některé ustanovení Podmínek za neurčité nebo neplatné, nebudou tímto ostatní ustanovení těchto Podmínek dotčena z hlediska jejich platnosti a účinnosti, a to za předpokladu, že je možné toto neurčité či neplatné ustanovení Podmínek od zbytku oddělit.

Neuplatnění jakéhokoliv práva nebo opravného prostředku podle těchto Podmínek některou stranou nepředstavuje vzdání se takového práva nebo opravného prostředku.

Nadační fond BHCG si vyhrazuje právo tyto Podmínky měnit či upravovat, a to bez předchozího upozornění. 

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 17.10.2021. Předchozí verze podmínek jsou k dispozici na základě žádosti doručené adresu info@bhcgfoundation.cz.

bottom of page